Historie ATM ČR

Stručná historie ASOCIACE TANEČNÍCH MISTRŮ ČR (ATM ČR)

Asociace tanečních mistrů ČR, dříve Svaz učitelů tance se sídlem v Prahe (SUTAP ČR)  byl založen teprve v roce 1994, a to po rozkolu v tehdy celorepublikovém Svazu učitelů tance (SUT) na shromáždění v Praze. Jednou z příčin bylo stanovisko členů pražské odbočky SUT, mimochodem tehdy disponující největší finanční hotovostí ze všech odboček, které lze shrnout do věty, že od převratu v roce 1989 se v SUT mimo zvyšování příspěvků nic nezměnilo. Ostatně výše nově navrhovaných příspěvků byla v roce 1994 dalším argumentem převážné většiny pražských učitelů. Protože k žádné rozumné dohodě mezi rozdílnými názory nedošlo, většina pražských učitelů, jejichž mluvčím byl JUDr. Josef Chrastil (mj. zakládající člen novodobého SUT v roce 1969 a jeho dlouholetý předseda), se stávajícího SUT vystoupila a založila novou taneční organizaci – SUTAP, jako celorepublikovou organizaci, tedy nikoliv jen pro aktivity v Praze a nejbližším okolí. Svaz byl zaregistrován na ministerstvu vnitra 17.2.1995.

Na ustavující valné hromadě SUTAP bylo kromě stanov zvoleno nové vedení – předsedou se stal JUDr. Josef Chrastil, jednatelem Ing. Petr Unger, hospodářem Ing. František Vyskočil atd. Počínaje říjnem 1995 začal SUTAP vydávat interní časopis Pivota, zpočátku kvartálně, později podle potřeby. V současnosti je zatím vydáván jen jednou do roka.

Mimopražští učitelé a také několik pražských, kteří nesouhlasili s postupem většiny členů pražské odbočky se 28.6.1995 sešli v Pardubicích na mimořádném sjezdu SUT, kde se rozhodli pokračovat v dosavadní práci a záměrech, jakoby k žádné roztržce nedošlo a zachovat původní název organizace. Sjezd zaznamenal také generační střídání ve funkcích – do vedení SUT nastoupila mladší garnitura s novým prezidentem Stanislavem Zíkou z Karlových Varů (viceprezident Jiří Plamínek, sekretář Karel Řídel).

Také v SUTAP, po pětiletém působení, došlo ke změnám. Na mimořádné členské schůzi odstoupilo staré vedení a bylo zvoleno nové. Předsedou se stal Ing. Miroslav Brožovský, jednatelkou Eva Bardonová, hospodářem Ing. František Vyskočil. S výjimkou jednatelky Bardonové, kterou vystřídala Mgr. Martina Skálová, pracuje vedení SUTAP i v současnosti.

Pořádané souteže

SUTAP od svého vzniku pořádal a pořádá tréninková školení, soutěže v kolových tancích, mistrovství Prahy kategorie E, seniorů atd. Zpočátku pořádal i soutěže hobby párů, které založilo staré vedení SUTAP a SUT, což byly zpočátku hojně navštěvované a také finančně úspěšné podniky. Právě z těchto důvodů se na tyto soutěže zaměřil a nakonec je i zcela převzal Český svaz tanečního sportu (ČSTS), který na nich profituje dodnes.

Podobné či stejné soutěže pořádá ale i SUT, což zdvojnásobuje počet soutěží a vítězů. Tento stav a výše naznačené okolnosti nutí v poslední době představitele obou svazů k jednání a dílčím dohodám zejména v oblasti soutěží (jejich nezdvojování a spolupořadatelsví).

SUTAP

SUTAP stejně jako SUT sdružuje učitele tance ČR (taneční mistry, což byl zejména v minulosti více užívaný titul), kteří pracují především s mládeží ve veřejných kurzech. Proto by mělo být u těchto pedagogů samozřejmostí odpovídající vzdělání a oprávnění k výuce společenského tance a výchovy. Tím byla činnost učitele tance do roku 1990 také podmíněna. Po uvedeném roce a se vznikem soukromého podnikání se však z živnosti vázané (na vzdělání) stala jedním šmahem živnost volná, takže výukou uvedených oborů se může zabývat doslova kdokoliv. Stačí mít jen zájem, odvahu k podnikání a počáteční kapitál pro nájem sálu, reklamu atd. Stačilo jediné rozhodnutí parlamentu, který bez jakékoliv konzultace třeba jen s jedním učitelem tance, rozhodoval o takové zásadní záležitosti. Z hlediska výše uvedeného a tím, co bude ještě řečeno, jde o bezprecedentní nehoráznost. Pozdější pokusy o zjednání nápravy (Dr. J. Chrastil, M. Degen, J. Plamínek) ztroskotaly a dodnes ztroskotávají na okázalém nezájmu příslušných státních orgánů. Snaha o zvrat tohoto neuvěřitelného stavu je tedy dodnes „neprůstřelná“. Oba svazy se tomu brání alespoň tím, že bez doloženého vzdělání v tanečních oborech, zejména bez konzervatoře pro společenský tanec, nepřijmou žádného nového člena; ostatně, tak tomu bylo vždy, od ustavení těchto organizací. Chcete-li v uváděném směru záruku, žádejte od svého vyhlédnutého učitele členskou legitimaci SUTAP či SUT a Živnostenský list.

Přitom organizace a systém tanečních kurzů v Českých zemích byl a dodnes ještě je světovým unikátem. V zahraničí si zaplatíte taneční hodiny, či spíše tréninky v některém z tanečních klubů, obvykle na celý rok, kde trénuje maximálně tak 10 či 15 párů (stálí či nestálí partneři). Nikdo se vás nebude ptát, zda budete docházet pravidelně či jen jednou za kvartál, jak budete oblečeni či v jaké obuvi budete trénovat atd. Vyučovat 40 až 60 párů, jak je to běžné v Českých zemích a následně i na Slovensku, je pro zahraniční učitele něco nepředstavitelného. Součástí kurzů jsou prodloužené taneční hodiny (předstupeň plesů) a plesy tanečních kurzů, které ještě dnes naplní například Velký sál pražské Lucerny a sály kulturních domů a jiných zařízení, kam je nemyslitelné přijít v jiném oblečení než je večerní – společenské. Navíc, v našich tanečních je nedílnou součástí výuka společenského chování, která je nezastupitelná, neboť až na individuální výjimky se nikde jinde nevyučuje.

Vždy jsme patřili a hlásili se k Evropě tzv. západního stylu (ačkoli v éře budování socializmu vedení státu hlásalo něco jiného), dnes jsme přímo součástí Evropské unie – velké rodiny, která uznává principy demokracie, diplomacie a sousedských vztahů, které kladou důraz na společenské vystupování a chování, a v souvislosti se slavnostními podniky předpokládají také znalost alespoň základů společenského tance. To si znovu začíná uvědomovat stále větší část společnosti ČR. A spolehlivé základy tzv. spotřebního společenského tance a výchovy získáte pouze v tanečních kurzech pro veřejnost, méně již v klubech tanečního sportu, kde převážná činnost a snaha je zaměřena na soutěže a exhibice. Zde jde sice o vyšší formu společenského tance, avšak záleží na pedagogovi, zde obvykle na tanečníkovi soutěžního tance, jakou pozornost věnuje základům jednotlivých tanců, z nichž se vše odvíjí. Avšak i ten nejlepší soutěžní interpret (třeba i mistr ČR či světa) nemusí být i nejlepším učitelem. Naopak, jak vyplývá z praxe, taková shoda bývá spíše výjimkou. To ostatně platí v jakémkoliv tanečním oboru.

Propagace tanečních kurzů

Co se týče propagace tanečních kurzů pro veřejnost, nikdy nebyla na takové úrovni, kterou by si tato nelehká činnost zasloužila. V tomto směru je třeba kladně hodnotit televizní soutěže „Star Dance … když hvězdy tančí“, které zavedla a uvádí ČT1 (v roce 2010 se již uskutečnil IV. ročník; na Slovensku probíhá podobná tzv. soutěž Let’s Dance na televizní stanici Markíza). I když jde o byznys, tzv. soutěže a spíše exhibiční tancování, přece jen dělá společenskému tanci nezanedbatelnou reklamu, ovlivňující zejména laickou veřejnost, resp. mládež (a její rodiče), zvažující zda navštěvovat či nenavštěvovat taneční kurzy.

Vedení SUTAP každoročně svolává před školními prázdninami výroční členskou schůzi, kde se mj. volí správní výbor této organizace. Ten pak volí užší vedení a v sezóně se setkává na pravidelných schůzích, které svolává jednatel. V sezóně 2010-11 pracuje vedení ve složení: předseda – Ing. M. Brožovský, jednatelka – Mgr. M. Skálová, hospodář – Ing. F. Vyskočil, členové: M. Degen, J. Doubek, M. Karbanová - Onderková, P. Krucký, Ing. P. Šimek.

Další informace

Podrobnější informace o historii organizování tanečních mistrů a vůbec o společenském tanci viz kniha našeho člena správního výboru Milana Degena: „SPOLEČENSKÝ TANEC VE DVACÁTÉM STOLETÍ“, Praha 2003 (304 stran, 270 číslovaných ilustrací, 14 dobových dokumentů). Publikace je v tomto oboru v Českých zemích prvotinou a je ještě k dostání zejména v Praze – u firmy Kanzelsberger, v Euro Dance - taneční škole Jiřího Plamínka a v Tanečním studiu Heller.

Mimochodem, od uvedeného autora vyšla v roce 2010 i kniha na CD: „STEP – TAP DANCE, tanec Nového světa“ (480 stran, 110 ilustrací), což je nejrozsáhlejší a nejpodrobnější publikace, která v uvedeném oboru v Českých zemích kdy vyšla.